Sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta

Sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta je usaglašeno sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17021-1 i bavi se ocenjivanjem usaglašenosti opreme pod pritiskom kroz potpuno obezbeđenje kvaliteta (moduli H i H1).
Za navedene aktivnosti sertifikaciono telo poseduje imenovanje ministarstva nadležnog za poslove energetike.