Često postavljana pitanja

Najčešće postavljana pitanja i odgovori

OPREMA POD PRITISKOM


Saglasno Pravilniku o opremi pod pritiskom (Sl. glasnik RS 114/2021) proizvođač određuje i označava kategoriju opreme pod pritiskom (na natpisnoj pločici, deklaraciji o usaglašenosti,…).

U Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe (Sl.glasnik RS br. 114/2021) propisane su obaveze vlasnika/korisnika tokom upotrebe opreme pod pritiskom. Saglasno Članu 5, stav 2: “Razvrstavanje opreme pod pritiskom koja se po prvi puta stavlja u upotrebu ili koja je u upotrebi, obavlja imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom i popunjava i izdaje evidencioni list za opremu visokog nivoa opasnosti”.

Pristup je da, ukoliko je projektom definisana oprema pod pritiskom, tada se pristupa razvrstavanju, ukoliko je sam projektant odnosno proizvođač utvrdio da predmet projekta – proizvod nije oprema pod pritiskom, tada se ne pristupa razvrstavanju.

Kategorizacija (projektant) i razvrstavanje (imenovano telo) su dva odvojena procesa. Tehnički posmatrano, postoji sličnost u dijagramima za kategorizaciju/razvrstavanje, ali sami kriterijumi nisu identični, kao ni rezultati ta dva procesa:

 • kategorizacija je osnova za projektovanje, proizvodnju i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom pre puštanja u upotrebu;
 • razvrstavanje je osnova za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom tokom upotrebe.

Kategorizacijom se određuje kategorija opreme pod pritiskom (SEP, I, II, III, IV), dok se razvrstavanjem određuje nivo opasnosti (visok ili nizak).

Odmah po utvrđivanju neusaglašenosti, vlasnik / korisnik opreme pod pritiskom se o neusaglašenosti obaveštava putem:

 • Zapisnika sa terena: u slučaju utvrđivanja neusaglašenosti koja zahteva hitno preduzimanje mera ili neusaglašenosti utvrđenih u određenom delu realizacije aktivnosti pregleda / ispitivanja. Zapisnik sa terena izdaje inspektor iz imenovanog tela.
 • Zapisnika o pregledu i ispitivanju opreme pod pritiskom:  konačan dokument o kontrolisanju koji obuhvata jednu celinu (predmet i vrstu kontrolisanja). Zapisnik o pregledu i ispitivanju opreme pod pritiskom se izdaje po propisanoj proceduri i obavezno ga verifikuje direktor Kontrolnog tela.

Od obaveštavanja vlasnika / korisnika teče rok u kome vlasnik / korisnik definiše meru za otklanjanje neusaglašenosti. Vremenski rok za definisanje mere za otklanjanje neusaglašenosti zavisi od vrste neusaglašenosti i ograničen je rokovima u ponudi / ugovoru .

Nakon isteka roka od obaveštenja o neusaglašenosti, ukoliko vlasnik / korisnik:

a) utvrdi prihvatljivu meru i rok za otklanjanje neusaglašenosti, to se potvrđuje u novom zapisniku;

b) ne utvrdi meru ili ne utvrdi prihvatljivu meru za otklanjanje neusaglašenosti izdaje se Zapisnik o pregledu i ispitivanju opreme pod pritiskom sa utvrđenom neusaglašenošću u kome se navodi sledeća informacija za klijenta:

“Odbija se izdavanje isprave o usaglašenosti – revizionog lista. Ukoliko klijent ne obavesti imenovano telo o otklanjanju neusaglašenosti u roku od __ dana, imenovano telo će o neusaglašenosti, odnosno o odbijanju izdavanja isprave o usaglašenosti, obavestiti Ministarstvo za poslove energetike saglasno Zakonu o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (Sl glasnik RS br. 49/2021), Član 18, stav 1, tačka 1).
Klijent ima pravo na izražavanje žalbe prema proceduri „Prigovori i žalbe“ čije se važeće izdanje nalazi OVDE

Nakon isteka roka iz zapisnika sa utvrđenom neusaglašenosti, razmatraju se aktivnosti vlasnika / korisnika. Ukoliko vlasnik / korisnik:

a) dostavi obaveštenje o otklanjanju neusaglašenosti, sprovodi se postupak kontrolisanja otklanjanja neusaglašenosti uz uslove i na način definisan ponudom / ugovorom ili se te aktivnosti realizuju putem nove ponude /ugovora;

b) ne dostavi obaveštenje o otklanjanju neusaglašenosti, direktor Kontrolnog tela obaveštava nadležno ministarstvo o postojanju neusaglašenosti i odbijanju izdavanja isprave o usaglašenosti;

c) dostavi žalbu, ona se razmatra prema proceduri „Prigovori i žalbe“ čije se važeće izdanje nalazi OVDE i potom se dalje postupa prema a) ili b).

U praksi se najčešće nalazi da za opremu pod pritiskom ne postoji isprava o usaglašenosti i/ili tehnička dokumentacija.

Ova situacija je opisana u Članu 17. Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe (Sl.glasnik RS br. 114/2021).

U slučaju da je oprema pod pritiskom niskog nivoa opasnosti proizvedena i stavljena u upotrebu pre 1. jula 2014. godine i da nema tehničku dokumentaciju proizvođača, mora da se izradi nedostajuća tehnička dokumentacija sa sledećim sadržajem:

1) uputstvo za upotrebu;

2) tehnički opis;

3) grafička dokumentacija.

U slučaju da je oprema pod pritiskom visokog nivoa opasnosti proizvedena i stavljena u upotrebu pre 1. jula 2014. godine i da nema tehničku dokumentaciju proizvođača, mora da se izradi nedostajuća tehnička dokumentacija sa sledećim minimalnim sadržajem:

1) tehnički opis opreme pod pritiskom i njenih delova koji utiču na bezbednost sa opisom namene opreme pod pritiskom u funkcionalnoj celini;

2) plan ispitivanja sačinjen u skladu sa zahtevima standarda primenljivim tokom upotrebe za predmetnu opremu prema kojima je oprema proizvedena i analize rizika;

3) izveštaji o izvršenim ispitivanjima bez i/ili sa razaranjem prema zahtevima standarda za predmetnu opremu u skladu sa planom ispitivanja;

4) proračun čvrstoće, proračun sigurnosnih uređaja i proračun nošenja i oslanjanja opreme;

5) sklopni crtež i/ili izometrijski prikaz.

Za opremu pod pritiskom visokog nivoa opasnosti koja je proizvedena i stavljena u upotrebu pre 1. jula 2014. godine, a za koju u prethodnom periodu tokom veka upotrebe nisu sprovedeni periodični pregledi, odnosno ne postoje pisani dokazi da je izvršen prvi pregled i periodični pregledi mora da se izvrši kompletan periodičan pregled opreme pod pritiskom, sa spoljašnjim pregledom, unutrašnjim pregledom i ispitivanjem pritiskom, kao i izvrši ispitivanja bez razaranja u skladu sa zahtevima standarda za predmetnu opremu prema planu ispitivanja i analizi rizika.

Obim dokumentacije opreme pod pritiskom u upotrebi je propisan u Članu 13. Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe (Sl.glasnik RS br. 114/2021), shodno čemu dokumentacija opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti mora sadržati sledeće:

1) evidencioni list opreme pod pritiskom propisan u prilogu IV pravilnika;

2) isprave o usaglašenosti;

3) tehničku dokumentaciju za opremu pod pritiskom i projektnu dokumentaciju tehnološke celine;

4) tehničku dokumentaciju za sigurnosne uređaje;

5) zapisnike o pregledu i ispitivanju opreme pod pritiskom;

6) revizione listove opreme pod pritiskom čiji je izgled i sadržaj propisan prilogom IV pravilnika;

7) zapise o svim aktivnostima na opremi pod pritiskom u toku veka upotrebe, a posebno o:

(1) sanacijama,

(2) rekonstrukcijama,

(3) stavljanju opreme van pogona duže od jedne godine,

(4) preseljenju opreme na drugu lokaciju,

(5) promenama u bezbednosnim merama,

(6) posebnom programu periodičnih pregleda i njegovim izmenama i dopunama,

(7) vanrednim pregledima predmetne opreme pod pritiskom,

(8) pregledima pre ponovnog puštanja u rad.

JEDNOSTAVNE POSUDE POD PRITISKOM


Predmetna posuda podleže Pravilniku o jednostavnim posudama pod pritiskom (Sl.Glasnik RS 114/2021) koji je ekvivalentan Direktivi SPVD 2014/29/EU.

Postupci ocenjivanja usaglašenosti mogu biti:

 • Modul B(p) – Pregled tipa (tip proizvodnje) [„p“ – production]
 • Modul B(d) – Pregled tipa (projekat tipa) [„d“ – design]
 • Modul C1 – Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadziranja ispitivanja posude (imenovano telo pregleda dokumentaciju i ispituje svaku posudu)
 • Modul C2 – Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadzornih provera posuda u proizvoljno odabranim vremenskim razmacima (imenovano telo jednom godišnje pregleda dokumentaciju i ispituje proizvoljno izabrane uzorke posuda)
 • Modul C – Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje (imenovano telo pregleda dokumentaciju pre početka proizvodnje, a ne radi ispitivanja)

Proizvođač bira postupak ocenjivanja usaglašenosti (module) na osnovu sledećih karakteristika posuda:

 • Posude koje nisu obuhvaćene Pravilnikom:
  • PSxV ≤ 50 barxl (SEP – dobra inženjerska praksa)
 • Ocenjivanje usaglašenosti pre proizvodnje:
  • 50 barxl < PSxV ≤ 10000 barxl – posude proizvedene u potpunosti u skladu sa harmonizovanim standardima (Moduli B(p) ili B(d))
  • 50 barxl < PSxV ≤ 10000 barxl – posude koje su delimično ili nisu uopšte proizvedene u skladu sa harmonizovanim standardima (Modul B(p))
 • Ocenjivanje usaglašenosti pre stavljanja posuda na tržište:
  • Klasa 1: 3000 barxl < PSxV ≤ 10000 barxl (Modul C1)
  • Klasa 2: 200 barxl < PSxV ≤ 3000 barxl (Moduli C1 ili C2)
  • Klasa 3: 50 barxl < PSxV ≤ 200 barxl (Moduli C ili C1)

POKRETNA OPREMA POD PRITISKOM


Saglasno Zakonu o transportu opasne robe („Sl. glasnik RS“, br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 – dr. zakon i 10/2019 – dr. zakon), odredbama ADR/RID (međunarodni sporazumi koje je potpisala Republika Srbija) i Uredbi o pokretnoj opremi pod pritiskom („Sl. glasnik RS“, br. 120/2017):

 1. Pokretna oprema pod pritiskom mora imati odobrenje tipa (PI ili 3A).
 2. Za uvezenu opremu, najčešće je odobrenje tipa sa znakom PI (π) i tada se podnosi zahtev Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Odsek za transport opasne robe (MGSI – OTOR) za priznavanje inostrane isprave. Za podnošenje inostrane isprave na priznavanje je potrebno popuniti zahtev i priložiti odgovarajuću propratnu dokumentaciju. U procesu priznavanja MGSI – OTOR proverava validnost isprave o odobrenju tipa.
 3. Odobrenje tipa od strane domaćeg tela ima oznaku 3A.
 4. Oprema sa odobrenjem tipa (PI ili 3A znakom) se pušta na tržište pod sledećim uslovima:
  • svaki pojedinačni proizvod – jedinica pokretne opreme pod pritiskom mora biti identična odobrenom tipu (po svim karakteristikama i načinu označavanja);
  • serija kojoj pripada pojedinačni proizvod mora biti propraćena Deklaracijom o usaglašenosti koju izdaje proizvođač na osnovu odgovarajuće isprave imenovanog tela (prvi pregled, nadziranje proizvodnje)
  • jedinica pokretne opreme pod pritiskom se mora koristiti za fluide za koje odgovara po svojim karakteristikama (saglasno oznakama fluida sa UN brojem iz ADR/RID)

IBC kontejneri podležu ADR/RID/ADN (međunarodni sporazumi koje je potpisala Republika Srbija) tačka 6.6 i nisu predmet Uredbe o pokretnoj opremi pod pritiskom („Sl. glasnik RS“, br. 120/2017). Kontejner mora imati odgovarajući kod i ispunjavati sve zahteve ADR/RID/ADN kako bi se koristio u saobraćaju.

Za periodične preglede IBC kontejnera treba primenjivati uputstva IBC… data u  ADR/RID/ADN. U slučaju nedoumica oko pregleda predlažemo savetovanje sa savetnikom za transport opasnih roba.