Često postavljana pitanja

Najčešće postavljana pitanja i odgovori

OPREMA POD PRITISKOM


Saglasno Pravilniku o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (Sl. glasnik RS 87/2011) proizvođač određuje i označava kategoriju opreme pod pritiskom (na natpisnoj pločici, deklaraciji o usaglašenosti,…).

U Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe (Sl.glasnik RS br.87/2011 i 75/2013) propisane su obaveze vlasnika/korisnika tokom upotrebe opreme pod pritiskom. Saglasno Članu 4: “Razvrstavanje opreme pod pritiskom koja se po prvi puta stavlja u upotrebu ili koja je u upotrebi obavlja imenovano telo za razvrstavanje opreme pod pritiskom i popunjava evidencioni list.” .

Pristup je da, ukoliko je projektom definisana oprema pod pritiskom, tada se pristupa razvrstavanju, ukoliko je sam projektant odnosno proizvođač utvrdio da predmet projekta – proizvod nije oprema pod pritiskom, tada se ne pristupa razvrstavanju.

Kategorizacija (projektant) i razvrstavanje (imenovano telo) su dva odvojena procesa. Tehnički posmatrano, postoji sličnost u dijagramima za kategorizaciju/razvrstavanje, ali sami kriterijumi nisu identični, kao ni rezultati ta dva procesa:

 • kategorizacija je osnova za projektovanje, proizvodnju i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom pre puštanja u upotrebu;
 • razvrstavanje je osnova za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom tokom upotrebe.

Odmah po utvrđivanju neusaglašenosti, vlasnik / korisnik opreme pod pritiskom se o neusaglašenosti obaveštava putem:

 • zapisnika: u slučaju utvrđivanja neusaglašenosti koja zahteva hitno preduzimanje mera ili neusaglašenosti utvrđenih u određenom delu realizacije aktivnosti kontrolisanja / pregleda. Zapisnik izdaje inspektor.
 • izveštaja o kontrolisanju:  konačan dokument o kontrolisanju koji obuhvata jednu celinu (predmet I vrstu kontrolisanja). Izveštaj se izdaje po propisanoj proceduri i obavezno ga verifikuje direktor Kontrolnog tela.

Od obaveštavanja vlasnika / korisnika teče rok u kome vlasnik / korisnik definiše meru za otklanjanje neusaglašenosti. Vremenski rok za definisanje mere za otklanjanje neusaglašenosti zavisi od vrste neusaglašenosti i ograničen je rokovima u ponudi / ugovoru .

Nakon isteka roka od obaveštenja o neusaglašenosti, ukoliko vlasnik / korisnik:

a) utvrdi prihvatljivu meru i rok za otklanjanje neusaglašenosti, to se potvrđuje u novom zapisniku / izveštaju o kontrolisanju;

b) ne utvrdi meru ili ne utvrdi prihvatljivu meru za otklanjanje neusaglašenosti izdaje se izveštaj sa utvrđenom neusaglašenošću i u izveštaju se navodi sledeća informacija za klijenta:

Odbija se izdavanje isprave o usaglašenosti – revizionog lista. Ukoliko klijent ne obavesti imenovano telo o otklanjanju neusaglašenosti u roku od __ dana, imenovano telo će o neusaglašenosti obavestiti Ministarstvo za poslove energetike saglasno Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe Član 8. Ministartsvo će biti obavešteno o odbijanju izdavanja isprave o usaglašenosti saglasno Zakonu o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (Sl glasnik RS br. 36/2009) Član 15.

 Klijent ima pravo na izražavanje žalbe prema proceduri Prigovori i žalbe PR.750.01

Nakon isteka roka iz izveštaja sa utvrđenom neusaglašenosti, razmatraju se aktivnosti vlasnika / korisnika. Ukoliko vlasnik / korisnik:

a) dostavi obaveštenje o otklanjanju neusaglašenosti, sprovodi se postupak kontrolisanja otklanjanja neusaglašenosti uz uslove i na način definisan ponudom / ugovorom ili se te aktivnosti realizuju putem nove ponude /ugovora;

b) ne dostavi obaveštenje o otklanjanju neusaglašenosti, direktor Kontrolnog tela obaveštava nadležno ministarstvo o postojanju neusaglašenosti i odbijanju izdavanja isprave o usaglašenosti;

c) dostavi žalbu, ona se razmatra prema proceduri Prigovori i žalbe PR.750.01 i dalje se postupa prema a) ili b).

Obim dokumentacije opreme pod pritiskom u upotrebi je propisan u Članu 10. Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe (Sl.glasnik RS br.87/2011 i 75/2013) . U praksi se najčešće nalazi da za opremu pod pritiskom ne postoji isprava o usaglašenosti i/ili tehnička dokumentacija.

Za opremu pod pritiskom koja nema odgovarajuću dokumentaciju treba utvrditi ispunjenost zahteva za bezbedan rad saglasno Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe Član 8. stav (1) i (5) odnosno Član 9. Stav (4). Provera ispunjenosti zahteva za bezbedan rad se vrši u dodatku prvog ili periodičnog pregleda. Potvrdu bitnih zahteva za bezbednost sprovodi imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom odnosno imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda od pritiskom.

Za utvrđivanje ispunjenosti uslova za bezbedan rad, oprema pod pritiskom u upotrebi mora imati jednu od sledećih tehničkih dokumentacija (TD):

 1. izvornu TD od proizvođača ( dokumentacija po GOST-u; API; JUS-u, DIN-u… original od proizvođača)
 2. naknadnu izrađenu TD overenu od nadležnog organa (slučaj kada je dokumentacija overena kao naknadna zbirka isprava saglasno Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom – Službeni list SFRJ, broj 16/83)
 3. posebno izrađenu TD kojom se dokazuje ispunjenost zahteva za bezbedan rad.

Zahtevi za bezbedan rad se potvrđuju pregledima i ispitivanjima kojima se dokazuju bitni zahtevi za bezbednost opreme pod pritiskom – jedinice u upotrebi. Dokazi o sprovedenim pregledima i ispitivanjima su deo TD ili prilog zapisnika/izveštaja/sertifikata izdatog od imenovanog tela.

U procesu dokazivanja ispunjenosti bitnih zahteva za bezbednost opreme pod pritiskom se mogu prihvatati dokazi iz prethodnih postupka ocenjivanja usaglašenosti ukoliko o tome postoje verodostojne isprave o usaglašenosti.

Tehnička dokumentacija za opremu pod pritiskom u upotrebi ima sadržaj koji je utvrdio proizvođač na osnovu važećeg propisa u trenutku izrade opreme pod pritiskom. Za opremu proizvedenu od 01.07.2012 nadalje, sadržaj tehničke dokumentacije je propisan u Pravilniku o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (Sl. glasnik RS 87/2011) .

Ukoliko za opremu pod pritiskom ne postoji tehnička dokumentacija, tada se izrađuje tehnička dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost zahteva za bezbedan rad. Načelan sadržaj tehničke dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost zahteva za bezbedan rad:

 1. Tehnički opis
 2. Proračun – računski dokaz čvrstoće, proračun sigurnosnih uređaja
 3. Uputstva za postavljanje, upotrebu i održavanje sa analizom rizika i merama bezbednosti pri upotrebi i održavanju
 4. Grafička dokumentacija:
 • sklopni crtež sa svim priključcima i njiihovom namenom, debljine delova izloženih pritisku,
 • crtež natpisne pločice (popunjen)
 1. Kontrolisanja i ispitivanja:
 • deklaracija proizvođača i/ili sertifikati treće strane (ili sličan dokument, ako postoji)
 • izveštaj o merenju debljine zida
 • izveštaj o ispitivanjima bez razaranja;
 • izveštaj o ispitivanju pritiskom

JEDNOSTAVNE POSUDE POD PRITISKOM


Predmetna posuda podleže Pravilniku o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom (Sl.Glasnik RS 87/2011) koji je ekvivalentan Direktivi 2009/105/EEC.

Za jednostavne posude pod pritiskom sa proizvodom pV<=3000 barl sprovodi se postupak provere tipa prema Članu 10. navedenog Pravilnika i postupak kontrole ili verifikacije tokom izrade posuda.

Za postupak provere tipa  je potrebno obezbediti:

 1. sklopni crtež tipa posude;
 2. uputstva za upotrebu (na srpskom jeziku, tehnički ispravan, bez autorizacije)
 3. dokument koji opisuje: odabrane materijale, odabrane postupke zavarivanja, odabrana ispitivanja i pojedinosti o posudi.
 4. uzorak, prototip posude.

Način kontrole ili verifikacije izrade se utvrđuje ugovorom za proizvođačem ili njegovim zastupnikom.

Sertifikat o proveri tipa je važeći sve dok se za proizvodnju primenjuje dokumentacija koja je korišćena za izradu prototipa uz kontrole ili verifikacije tokom izrade posuda (nije vremenski oročen)

POKRETNA OPREMA POD PRITISKOM


Saglasno Zakonu o transportu opasnog tereta (Sl. glasnik  br. 88/10), odredbama ADR/RID/ADN (međunarodni sporazumi koje je potpisala Republika Srbija) i Pravilniku o pokretnoj opremi pod pritiskom (Sl. glasnik  br. 30/14):

 1. Pokretna oprema pod pritiskom  mora imati odobrenje tipa (PI ili 3A).
 2. Za uvezenu opremu, najčešće je odobrenje tipa sa znakom PI (π) i tada se podnosi zahtev Upravi za transport opasnog tereta (UTOT) za priznavanje inostrane isprave. Za podnošenje inostrane isprave na priznavanje je potrebno popuniti zahtev I priložiti odgovarajuću propratnu dokumentaciju. U procesu priznavanja UTOT proverava validnost isprave o odobrenju tipa.
 3. Odobrenje tipa od strane domaćeg ovlašćenog tela ima oznaku 3A.
 4. Oprema sa odobrenjem tipa (PI ili 3A znakom) se pušta na tržište pod sledećim uslovima:
 • svaki pojedinačni proizvod – jedinica pokretne opreme pod pritiskom mora biti identična odobrenom tipu (po svim karakteristikama i načinu označavanja);
 • serija kojoj pripada pojedinačni proizvod mora biti propraćena Deklaracijom o usaglašenosti koju izdaje proizvođač na osnovu odgovarajuće isprave imenovanog tela (prvi pregled, nadziranje proizvodnje)
 • jedinica pokretne opreme pod pritiskom se mora koristiti za fluide za koje odgovara po svojim karakteristikama (saglasno oznakama fluida sa UN brojem iz ADR/RID/ADN)

IBC kontejneri podležu ADR/RID/ADN (međunarodni sporazumi koje je potpisala Republika Srbija) tačka 6.6 i nisu predmet Pravilnika za pokretnu opremu pod pritiskom (Sl. glasnik  br. 30/14). Kontejner mora imati odgovarajući kod i ispunjavati sve zahteve ADR/RID/ADN kako bi se koristio u saobraćaju.

Za periodične preglede IBC kontejnera treba primenjivati uputstva IBC… data u  ADR/RID/ADN. U slučaju nedoumica oko pregleda predlažemo savetoivanje sa savetnikom za transport opasnih tereta