Sertifikaciono telo za proizvode

Sertifikaciono telo za sertifikaciju proizvoda, procesa i usluga firme PED Inspect je akreditovano prema standardu SRPS EN ISO/IEC 17065.

IAFNa Sertifikatu o akreditaciji Sertifikacionog tela nalazi se IAF MLA znak. U skladu sa međunarodnim „IAF MLA“ sporazumom čiji je potpisnik i Akreditaciono Telo Srbije, isprave o usaglašenosti koje izdaje Sertifikaciono telo priznate su u svim zemljama potpisnicama navedenog sporazuma.

Akreditacija

Sertifikaciono telo za sertifikaciju proizvoda, procesa i usluga firme PED Inspect u skladu sa obimom akreditacije prema SRPS EN ISO/IEC 17065 se prema usvojenim šemama sertifikacije bavi ocenjivanjem usaglašenosti sledećih proizvoda:

OPREMA POD PRITISKOM

 • Modul A1 (unutrašnja provera proizvodnje sa nadzorom završnog ocenjivanja)
 • Modul B (pregled tipa)
 • Modul B1 (pregled projekta)
 • Modul C1 (usaglašenost sa tipom)
 • Modul F (verifikacija proizvoda)
 • Modul G (pojedinačna verifikacija)
 • Kombinacija modula B1 + F
 • Kombinacija modula B + C1
 • Kombinacija modula B + F

JEDNOSTAVNE POSUDE POD PRITISKOM

 • pregled tipa
 • verifikacija usaglašenosti

Imenovanja

Sertifikaciono telo za proizvode PED Inspect je imenovano telo za:

 • ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom
 • ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom

Obezbeđenje kvaliteta usluga

U Sertifikacionom telu PED Inspect-a se odvijaju procesi uslovljeni potrebama pružanja usluga iz obima akreditacije.

Svi procesi koji se odvijaju u Sertifikacionom telu se prate i analiziraju na bazi evidentiranih performansi. Sertifikacija proizvoda vrši se prema usvojenim šemama sertifikacije. Dokumentima sistema menadžmenta Sertifikacionog tela jasno su definisani kriterijumi po kojima se realizuje proces sertifikacije proizvoda na pravedan i nepristrasan način uz striktno poštovanje referentnih pravilnika i/ili standarda na osnovu kojih se predmetni poslovi realizuju.

Korisnici usluga

Korisnici usluga Sertifikacionog tela mogu biti: proizvođači, korisnici opreme, organizacije koje se bave prometom roba, kupci, itd.

Sertifikaciono telo zajedno sa klijentom definiše obim, predmet i način realizacije predmetnih usluga ugovorom. Sve ugovorene usluge Sertifikacionog tela će biti obavljene uz poštovanje:

 • odgovarajućih pravilnika,
 • odgovarajućih nacionalnih i/ili međunarodnih standarda,
 • ostalih podzakonskih akata koja su navedena u zahtevu naručioca posla i usvojenih dokumenata sistema menadžmenta,
 • kontrolisanjem i/ili ispitivanjem, posmatranjem i vrednovanjem rezultata sa specificiranim zahtevima klijenata.

Prigovori i žalbe

Prigovor ili žalbu Sertifikacionom telu može da izjavi korisnik usluge, Akreditaciono telo Srbije, ovlašćeni zakonski predstavnik, itd. koji su nezadovoljni odlukom koju je donelo Sertifikaciono telo i zahtevaju ponovno razmatranje iste. Sve žalbe, prigovore i primedbe na rad, funkcionisanje ili rezultate procesa sertifikacije moraju biti dostavljene Sertifikacionom telu u pisanoj formi (poštom, faksom, mejlom), u slobodnoj formi ili na obrascu S.ZA.713.01 – „Žalba / Prigivor“.

Sertifikaciono telo sa svakom žalbom ili prigovorom postupa u skladu sa Procedurom S.PR.713.01 – „Rešavanje prigovora i žalbi“.