Sertifikaciono telo za proizvode

Sertifikaciono telo za sertifikaciju proizvoda, procesa i usluga firme PED Inspect je akreditovano prema standardu SRPS EN ISO/IEC 17065.

IAFNa Sertifikatu o akreditaciji Sertifikacionog tela nalazi se IAF MLA znak. U skladu sa međunarodnim „IAF MLA“ sporazumom čiji je potpisnik i Akreditaciono Telo Srbije, isprave o usaglašenosti koje izdaje Sertifikaciono telo priznate su u svim zemljama potpisnicama navedenog sporazuma.

Akreditacija

Sertifikaciono telo za sertifikaciju proizvoda, procesa i usluga firme PED Inspect u skladu sa obimom akreditacije prema SRPS EN ISO/IEC 17065 se prema usvojenim šemama sertifikacije bavi ocenjivanjem usaglašenosti sledećih proizvoda:

OPREMA POD PRITISKOM

 • modul A2 (interna kontrola proizvodnje i nadzorne provere opreme pod pritiskom u nasumično odabranim vremenskim razmacima)
 • modul B(p) (pregled tipa – tip proizvodnje)
 • modul B(d) (pregled tipa – projekat tipa)
 • modul C2 (usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadzornih provera opreme pod pritiskom u nasumično odabranim vremenskim razmacima)
 • modul D (usaglašenost sa tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta proizvodnog postupka)
 • modul D1 (obezbeđenje kvaliteta procesa proizvodnje)
 • modul E (usaglašenost sa tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta opreme pod pritiskom)
 • modul E1 (obezbeđenje kvaliteta završnog kontrolisanja i ispitivanja opreme pod pritiskom)
 • modul F (usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije opreme pod pritiskom)
 • modul G (usaglašenost na osnovu pojedinačne verifikacije)
 • modul H (usaglašenost zasnovana na potpunom obezbeđenju kvaliteta)
 • modul H1 (usaglašenost na osnovu potpunog obezbeđenja kvaliteta sa pregledom projekta)

JEDNOSTAVNE POSUDE POD PRITISKOM

 • modul B(p) (pregled tipa – tip proizvodnje)
 • modul B(d) (pregled tipa – projekat tipa)
 • modul C1 (usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadziranja ispitivanja posude)
 • modul C2 (usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadzornih provera posuda u proizvoljno odabranim vremenskim razmacima)
 • modul C (usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje)

Imenovanja

Sertifikaciono telo za proizvode PED Inspect je imenovano telo za:

 • ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom
 • ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom

Obezbeđenje kvaliteta usluga

U Sertifikacionom telu PED Inspect-a se odvijaju procesi uslovljeni potrebama pružanja usluga iz obima akreditacije.

Svi procesi koji se odvijaju u Sertifikacionom telu se prate i analiziraju na bazi evidentiranih performansi. Sertifikacija proizvoda vrši se prema usvojenim šemama sertifikacije. Dokumentima sistema menadžmenta Sertifikacionog tela jasno su definisani kriterijumi po kojima se realizuje proces sertifikacije proizvoda na pravedan i nepristrasan način uz striktno poštovanje referentnih pravilnika i/ili standarda na osnovu kojih se predmetni poslovi realizuju.

Korisnici usluga

Korisnici usluga Sertifikacionog tela mogu biti: proizvođači, korisnici opreme, organizacije koje se bave prometom roba, kupci, itd.

Sertifikaciono telo zajedno sa klijentom definiše obim, predmet i način realizacije predmetnih usluga ugovorom. Sve ugovorene usluge Sertifikacionog tela će biti obavljene uz poštovanje:

 • odgovarajućih pravilnika,
 • odgovarajućih nacionalnih i/ili međunarodnih standarda,
 • ostalih podzakonskih akata koja su navedena u zahtevu naručioca posla i usvojenih dokumenata sistema menadžmenta,
 • kontrolisanjem i/ili ispitivanjem, posmatranjem i vrednovanjem rezultata sa specificiranim zahtevima klijenata.

Prigovori i žalbe

Prigovor ili žalbu Sertifikacionom telu može da izjavi korisnik usluge, Akreditaciono telo Srbije, ovlašćeni zakonski predstavnik,… koji su nezadovoljni odlukom koju je donelo Sertifikaciono telo i zahtevaju ponovno razmatranje iste ili zbog bilo koje druge vrste nezadovoljstva. Sve žalbe, prigovore i primedbe na rad, funkcionisanje ili rezultate procesa sertifikacije moraju biti dostavljene Sertifikacionom telu u pisanoj formi (poštom, mejlom, kontakt formom na sajtu,…), u slobodnoj formi ili na obrascu „Prigovor / Žalba“.

Sertifikaciono telo sa svakim prigovorom ili žalbom postupa u skladu sa Procedurom P.PR.S.01 – „Prigovori i žalbe“.