Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom

Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom funkcioniše u okviru Kontrolnog tela PED Inspect, a u skladu sa Uredbom o pokretnoj opremi pod pritiskom, “Sl.glasnik RS”, br. 120/17.

Obim imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom obuhvata sledeće:

1.VOZILA:

  • Predmet kontrolisanja:
   – Trajno pričvršćene cisterne (vozila cisterne i kola cisterne),
   – demontažne cisterne,
   – kontejner-cisterne i zamenjive cisterne namenjene za transport gasova (klasa 2),
   – baterijska vozila,
   – baterijska kola i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGC),
   – ventili i ostali potreban pribor;
  • Vrsta kontrolisanja:
   – Odobrenje tipa,
   – Prvo kontrolisanje i ispitivanje,
   – Ponovno ocenjivanje usaglašenosti,
   – Periodično kontrolisanje,
   – Međukontrolisanje,
   – Vanredne provere;
  • Referentni propisi:
   – Uredba o pokretnoj opremi pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 120/17),
   – Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR), Poglavlje 6.8,
   – Konvencija o međunarodnim železničkom prevozu (COTIF), Dodatak C – Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID), Poglavlje 6.8;

2.POSUDE:

  • Predmet kontrolisanja:
   – Posude pod pritiskom,
   – ventili za posude pod pritiskom,
   – ostala potrebna oprema;
  • Vrsta kontrolisanja:
   – Odobrenje tipa,
   – Prvo kontrolisanje i ispitivanje,
   – Nadziranje proizvodnje,
   – Nadziranje službe za kontrolisanje,
   – Ponovno ocenjivanje usaglašenosti,
   – Periodično kontrolisanje,
   – Vanredne provere;
  • Referentni propisi:
   – Uredba o pokretnoj opremi pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 120/17),
   – Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR), Poglavlje 6.2 (6.2.1 – 6.2.4),
   – Konvencija o međunarodnim železničkom prevozu (COTIF), Dodatak C – Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID), Poglavlje 6.2 (6.2.1 – 6.2.4).