Kontrolno telo

Kontrolno telo firme PED Inspect realizuje preglede projekta, proizvoda, procesa ili ugradnje i utvrđivanje njihove usaglašenosti sa specifičnim zahtevima ili na osnovu profesionalnog mišljenja, sa opštim zahtevima.

KT akreditaacijailac-MRA_CMYK

U skladu sa međunarodnim „ilac MRA“ sporazumom čiji je potpisnik i Akreditaciono Telo Srbije, sve isprave o usaglašenosti koje izdaje Kontrolno telo nose kombinovani znak akreditacije (ATS + ilac MRA) zahvaljujući čemu su ove isprave o usaglašenosti priznate u svim zemljama potpisnicama navedenog sporazuma.

Akreditacija

Kontrolno telo PED Inspect u skladu sa obimom akreditacije prema SRPS ISO/IEC 17020 vrši kao Kontrolno telo tipa A kontrolisanja:

 • Opreme pod pritiskom,
 • Pokretne oprema pod pritiskom,
 • Čeličnih konstrukcija,
 • Naftovoda, gasovoda, produktovoda i njihovih delova,
 • Postrojenja za prirodni gas,
 • Metalnih i nemetalnih materijala (za kvalifikaciju tehnologija zavarivanja),
 • Auto cisterni za prevoz opasnih materija,
 • Vagon cisterni za prevoz opasnih materija,
 • Kontrolisanje i verifikacija ispitivanja bez razaranja (vizuelno, penetrantima, magnetskim česticama, ultrazvukom, radiografijom),
 • Kontrolisanja metodama bez razaranja:
  • ultrazvučno merenje debljine,
  • identifikacija hemijskog sastava materijala.

Imenovanja

Kontrolno telo PED Inspect je kod nadležnih ministarstava imenovano telo za:

 • ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom
 • ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom
 • nerastavljive spojeve na opremi pod pritiskom
 • preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom
 • ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom
 • ocenjivanje usaglašenosti cisterni za transport opasnih roba u železničkom saobraćaju
 • ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport opasnih roba u drumskom saobraćaju

Merno kontrolna oprema

Kontrolno telo PED Inspect raspolaže potrebnom mernom i kontrolnom opremom koja je pogodna za obavljanje aktivnosti u vezi sa usluga kontrolisanja iz obima akreditacije.

Kako bi obezbedila pouzdanost u rezultate kontrolisanja dobijene korišćenjem merne i kontrolne opreme u Kontrolnom telu je procedurama, definisan postupak upravljanja, identifikacije, etaloniranja/ interne provere i održavanja iste.

 

Obezbeđenje kvaliteta usluga

Kontrolno telo u svom radu koristi standardizovane metode kontrolisanja, u svemu saglasno obimu akreditacije.

Metode kontrolisanja iz obima akreditacije Kontrolnog tela su u odgovarajućim procedurama i uputstvima sistema menadžmenta opisane i zajedno sa predmetnim standardima čine odgovarajuću podlogu za realizaciju specificiranog kontrolisanja.

Na taj način imamo mogućnost da održimo kontinuitet u kvalitetu pružanja usluga.

 

Prigovori i žalbe

Prigovor ili žalbu Kontrolnom telu može da izjavi korisnik usluge, Akreditaciono telo Srbije, ovlašćeni zakonski predstavnik, itd. koji su nezadovoljni odlukom koju je donelo Kontrolno telo i zahtevaju ponovno razmatranje iste. Sve žalbe, prigovore i primedbe na rad, funkcionisanje ili rezultate procesa kontrolisanja moraju biti dostavljene Kontrolnom telu u pisanoj formi (poštom, faksom, mejlom), u slobodnoj formi ili na obrascu K.ZA.750.01 – „Žalba / Prigivor“.

Kontrolno telo sa svakom žalbom ili prigovorom postupa u skladu sa Procedurom K.PR.750.01 – „Prigovori i žalbe“.