Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti cisterni za transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju

Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti cisterni za transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju funkcioniše u okviru Kontrolnog tela PED Inspect, a u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje i oduzimanje imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti cisterne za transport opasnog tereta i o načinu pregleda i obeležavanja posuda kola cisterne koje se koriste za transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju, „Sl.glasnik RS“, br. 101/2014.

Obim imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti cisterni za transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju obuhvata sledeće:

 • Predmet kontrolisanja:
  – Trajno pričvršćene cisterne (vozila cisterne i kola cisterne),
  – demontažne cisterne,- kontejner- cisterne i zamenjive cisterne (nisu za klasu 2),
  – ventili i ostali pribor;
 • Vrsta kontrolisanja:Odobrenje tipa,
  – Prvo kontrolisanje i ispitivanje,
  – Ponovno ocenjivanje usaglašenosti,
  – Periodično kontrolisanje,
  – Međukontrolisanje,
  – Vanredne provere;
 • Referentni propis:
  – Konvencija o međunarodnim železničkom prevozu (COTIF), Dodatak C – Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID), Poglavlje 6.8.