Oprema pod pritiskom

PED Inspect se bavi razvrstavanjem, ispitivanjem, kontrolisanjem i sertifikacijom opreme pod pritiskom

Usluge vezane za opremu pod pritiskom koje realizuje PED Inspect obuhvataju sledeće:

  • Razvrstavanje, evidentiranje, pregledi i ispitivanja opreme pod pritiskom (Imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom u skladu sa Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe, „Sl.glasnik RS“, br. 114/2021)
  • Ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom u skladu sa Pravilnikom o opremi pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 114/2021)
  • Odobravanje postupaka izrade nerastavljivih spojeva na opremi pod pritiskom (Imenovano telo za nerastavljive spojeve na opremi pod pritiskom u skladu sa Pravilnikom o opremi pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 114/2021)
  • Kontrolisanje opreme pod pritiskom (posuda i cevovoda) prema API standardima (Kontrolno telo tip A akreditovano prema SRPS ISO/IEC 17020)
  • Ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom (Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom u skladu sa Pravilnikom o jednostavnim posudama pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 114/2021)