Imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom

Imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom funkcioniše u okviru Kontrolnog tela PED Inspect, a u skladu sa Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe, „Sl.glasnik RS“, br. 114/2021.

Obim imenovanja tela za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom obuhvata:

  • prve preglede
  • periodične preglede
  • vanredne preglede
  • preglede pre ponovnog puštanja u rad

Navedeni pregledi i ispitivanja opreme pod pritiskom mogu obuhvatiti:

  • spoljašnji pregled
  • unutrašnji pregled
  • ispitivanje pritiskom

Imenovano telo za preglede i ispitivanja vrši kontrolisanje sledeće opreme pod pritiskom:

  • oprema pod pritiskom visokog nivoa opasnosti
  • oprema pod pritiskom niskog nivoa opasnosti (u slučaju kada vlasnik/korisnik nije u mogućnosti da je sam kontroliše)

Nakon realizovanog pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom Imenovano telo izdaje Zapisnik o pregledu i ispitivanju opreme pod pritiskom. Ukoliko tokom pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti nisu utvrđene neusaglašenosti, Imenovano telo uz Zapisnik o pregledu i ispitivanju opreme pod pritiskom izdaje i Revizioni list u kome zakazuje termin i vrstu narednog pregleda. Podatke iz Revizionog lista upisuje u centralni registar opreme pod pritiskom nadležnog ministarstva za poslove energetike.