Cevne spojnice za sučeono zavarivanje

Kontrolno telo PED Inspect se bavi kontrolisanjem cevnih spojnice za sučeono zavarivanje (lukova, T-komada, redukcionih elemenata, danaca,…).

Usluge kontrolisanja cevnih spojnice za sučeono zavarivanje (lukova, T-komada, redukcionih elemenata, danaca,…) koje realizuje PED Inspect obuhvataju sledeće aktivnosti:

  • Kontrolisanje novih proizvoda
  • Periodično kontrolisanje izrade
  • Kontrolisanje isporuke

Referentni standardi za navedene aktivnosti za koje je Kontrolno telo akreditovano prema standardu SRPS ISO/IEC 17020 su:

  • SRPS EN 10253-1:2011 : Cevne spojnice za sučeono zavarivanje-Deo 1:Plastično prerađeni ugljenični čelik za opštu namenu i bez posebnih zahteva za ispitivanje
  • SRPS EN 10253-2:2011 : Cevne spojnice za sučeono zavarivanje – Deo 2: Nelegirani i legirani feritni čelici sa posebnim zahtevima za ispitivanje
  • SRPS EN 10253-3:2011 : Cevne spojnice za sučeono zavarivanje – Deo 3:Plastično prerađeni austenitni i austenitno-feritni (dupleks) nerđajući čelici, bez posebnih zahteva za kontrolisanje
  • SRPS EN 10253-4:2011 : Cevne spojnice za sučeono zavarivanje – Deo 4: Plastično prerađeni austenitni i austenitno-feritni (dupleks) nerđajući čelici sa posebnim zahtevima za ispitivanje