Električna oprema (LVD)

PED Inspect se bavi ocenjivanjem usaglašenosti električne opreme u skladu sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona, „Sl.glasnik RS“, br. 13/2010.

PED Inspect se bavi sertifikacijom sledeće električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona:

 • Sistemi kablovskih polica i sistemi kablovskih kanala za električne instalacije
 • Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje
 • Komunikacioni kablovi
 • Električni kablovi – Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U)
 • Distributivni kablovi naznačenog napona 0,6/1kV
 • Energetski kablovi 0,6/1kV i 1,9/3,3kV
 • Elektronska oprema za korišćenje u energetskim instalacijama
 • Analogni pokazni neposredni električni merni instrumenti i njihov pribor
 • Merni releji i zaštitna oprema
 • Niskonaponski osigurači
 • Svetiljke
 • Niskonaponski rasklopni blokovi
 • Niskonaponske rasklopne aparature
 • Uređaji i oprema informacione tehnologije
 • Programabilni kontroleri
 • Električni uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje
 • Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona
 • Rotacione električne mašine
 • Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine
 • Energetski kondenzatori
 • Energetski sistemi besprekidnog napajanja UPS

U skladu sa ocenjivanjem usaglašenosti navedenih proizvoda izdaju se sledeće isprave o usaglašenosti:

 • Izjava o usaglašenosti (prema članu 10 Pravilnika)
 • Potvrda o usaglašenosti (prema članu 11 Pravilnika)

Za navedene aktivnosti Sertifikaciono telo je akreditovano, a trenutno je i u postupku imenovanja u Ministarstvu privrede.