Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

PED Inspect se bavi ocenjivanjem usaglašenosti elektromagnetske kompatibilnosti u skladu sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti, „Sl.glasnik RS“, br. 13/2010.

PED Inspect se bavi ocenjivanjem usaglašenosti elektromagnetske kompatibilnosti sledeće električne opreme:

 • Oprema za merenje električne energije naizmenične struje
 • Električni uređaji za detekciju i merenje zapaljivih gasova, otrovnih gasova ili kiseonika
 • Niskonaponski rasklopni blokovi
 • Niskonaponske rasklopne aparature
 • Programabilni kontroleri
 • Električni i elektronski uređaji za merenje, upravljanje i regulaciju
 • Rotacione električne mašine
 • Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine
 • Alarmni sistemi
 • Oprema za osvetljenje
 • Energetski sistemi besprekidnog napajanja UPS.

U skladu sa ocenjivanjem usaglašenosti navedenih proizvoda izdaju se sledeće isprave o usaglašenosti:

 • Izjava o usaglašenosti (prema članu 9 Pravilnika)
 • Potvrda o usaglašenosti (prema članu 10 Pravilnika).

Za navedene aktivnosti Sertifikaciono telo je akreditovano, a trenutno je i u postupku imenovanja u Ministarstvu privrede.