Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS)

PED Inspect je u postupku akreditacije sertifikacionog tela za sisteme menadžmenta koje će se baviti sertifikacijom sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001.

 

Sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta firme PED Inspect je trenutno u postupku akreditacije prema standardu SRPS ISO/IEC 17021 za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa sledećom tabelom:

R.br. Naziv i opis delatnosti EA Code NACE Code
1. Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda EA 17 24, 25
2. Proizvodnja mašina i uređaja na drugom mestu nepomenuta EA 18 28
3. Proizvodnja električnih i optičkih uređaja EA 19 26, 27
4. Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva cevovodnim sistemom EA 26 35.2
5. Inženjering usluge EA 34 71